Ynni Cymunedol Cymru

Cyfarwyddwyr

Jeremy thorp

Jeremy Thorp

Drwy ei waith gyda Sharenergy, mae Jeremy wedi bod yn rhan o sawl prosiect ynni cymunedol ar draws Cymru a Lloegr. Bu’n canolbwyntio yn benodol ar hyrwyddo defnydd o’r Cymdeithasau Cofrestredig a chodi ymwybyddiaeth ohonyn nhw, cynllunio ariannol, codi arian drwy gyfranddaliadau cymunedol a chofrestru prosiectau ar gyfer y Tariff Bwydo i Mewn drwy OFGEM. Rhan arall o’i waith oedd rheoli a gweinyddu agweddau eraill o gynlluniau gan gynnwys cael caniatâd cynllunio a thrwyddedau amgylcheddol, cael prydlesi gan dirfeddianwyr a rheoli cyfnod datblygu’r prosiect.

Richard clay

Richard Clay

“Rydw i’n economegydd trwy hyfforddiant ac wedi gweithio yn y sector ynni ers 2000. Roeddwn yn gweithio i Ofgem am fwy na degawd, yn bennaf mewn rolau datblygu polisi ar rwydweithiau ynni, ond roeddwn hefyd yn gysylltiedig â rhai mentrau dylunio marchnad trydan allweddol. Yn ogystal â hynny, roeddwn yn ffodus i arwain y tîm ‘Rhwymedigaeth Adnewyddadwy’ am ddwy flynedd yng nghanol y 2000au, a dyma’r lle cyntaf i mi ymwneud yn uniongyrchol â’r diwydiant ynni adnewyddadwy - a heb edrych yn ôl ers hynny! Ymunais â Stad Y Goron yn 2011, ac ar hyn o bryd rwy’n arwain ar bolisi ynni a rheoleiddio yn ein busnes, yn bennaf o ran defnydd gwynt ar y môr.

Yn y rôl hon, rydw i’n ymgysylltu â’r Llywodraeth, cyrff rheoleiddio a diwydiant i ddeall yr amgylchedd polisi a sut yw’r ffordd orau i’w ddatblygu. Er bod y byd egni cymunedol yn gymharol newydd i mi, mae gen i gred gadarn bod ehangu cyfranogiad a pherchnogaeth cymunedau yn ffordd hanfodol o sicrhau bod pawb yn ymgysylltu â ni, a cymeryd rhan mewn newid hinsawdd. Mae gwaith CEW yn hanfodol i hyn yng Nghymru ac rwy’n awyddys iawn i fod yn rhan o’r gwaith maent yn gwneud!”

Sioned haf

Sioned Haf

“Mi’r wyf wedi bod yn gweithio yn y maes cynaliadwyaeth ers 2008 - yn gyntaf fel ymgyrchydd dros gynaliadwyaeth diwylliannol, cyn astudio rheolaeth amgylcheddol gynaliadwy ym Mhrifysgol Bangor. Ers 2011, mi’r wyf wedi bod yn cynnal ymchwil ynglŷn ag ynni cymunedol yng Nghymru, yr Alban a rhannau o Iwerddon. Mae fy ymchwil wedi bwydo mewn i ddarlithoedd, erthyglau academaidd a cyflwyniadau mewn cynadleddau. Yn 2017, datblygais adnodd addysgiadol am ynni cymunedol go gyfer ysgolion Cymru ac arwain cyfres o ddigwyddiadau am y sector go gyfer cynulleidfa newydd yn 2018. Rwy’n un o gyfarwyddwyr DEG (datblygiadau ynni gwledig yng ngogledd orllewin Cymru), ac yn dechrau gwaith fel swyddog datblygu prosiectau gydag Ynni Sir Gâr diwedd haf 2018. Rwy’n disgwyl ymlaen i gyd weithio â gweddill cyfarwyddwyr YCC i godi proffil y sector gyffrous hon a chefnogi mwy o brosiectau ar draws Cymru.”

Dan mccallum

Dan McCallum

Mae Dan yn un o sefydlwyr Awel Aman Tawe ac yn gyfrifol am waith beunyddiol y mudiad. Mae ganddo radd mewn hanes modern o Brifysgol Rhydychen. Mae ei brofiad gwaith yn cynnwys dwy flynedd o ddysgu yn Sudan, pedair blynedd yn gyfarwyddwr Cynllun Ysgoloriaeth Ffoaduriaid Eritreaidd – cynllun a sefydlodd fel elusen gofrestredig, dwy flynedd yn Gydlynydd Cynllun i Oxfam yn gweithio yn y rhan o Gwrdistan sydd yn Irac a dwy flynedd fel Rheolwr i’r Grŵp Hawliau Lleiafrifoedd yn Affrica a’r Dwyrain Canol. Gweithiodd i Fenter Dyffryn Aman am ddwy flynedd yn rheoli Fforestwr, prosiect coetiroedd cynaladwy.

Yn 2007 bu i Dan gyrraedd rownd derfynol Gwobrau Ernst yng nghategori Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn. Ef hefyd yw’r esiampl mentergarwch ar brosiect Dynamo Llywodraeth Cymru lle mae’n rhoi cyflwyniadau rheolaidd mewn ysgolion a chynadleddau Addysg Bellach. Mae swydd Dan wedi ei ariannu gan gynllun Ynni’r Fro Llywodraeth Cymru – cynllun sy’n defnyddio Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd i gynnig benthyciadau a chymorth grant i fentrau cymdeithasol ynghyd â chyngor annibynnol, rhad ac am ddim fel modd o sefydlu mentrau ynni adnewyddol, cymunedol ar draws Cymru. Fel rhan o’i swydd mae’n cynghori grwpiau cymunedol eraill yn ne Cymru ar brosiectau dŵr a thrydan.

Grant peisley

Grant Peisley

Entrepreneur cymdeithasol, ymarferydd lleoliaeth ac ymgynghorydd cymunedau cynaliadwy. Grant Peisley yw sylfaenydd a chyfarwyddwr Datblygiadau Egni Gwledig (DEG) yn Caernarfon, sydd wedi helpu dros 60 o grwpiau cymunedol i wireddu eu prosiectau ynni. Prosiectau fel cynhyrchu ynni adnewyddadwy, rhannu’r ynni hwnnw â phobl leol a gwneud adeiladau cymunedol a thai pobl leol yn fwy effeithlon o ran ynni. Mae Grant hefyd yn un o gyfarwyddwyr YnNi Teg, Ynni Newydd, Ynni Lleu ac YnNi Llyn.

USER SCOPED TEMP DATA MSGR PHOTO FOR UPLOAD 1586974107650~3

Oriel Price

Mae Oriel yn rheolwr prosiect dwyieithog sydd wedi gweithredu ar lefel cyfrif uwch gyda gallu profedig i ddatblygu a gweithredu prosiectau strategol manwl. Ar ôl dechrau ei gyrfa fel newyddiadurwr gwleidyddol BBC Cymru, mae hi wedi gweithio o fewn Llywodraeth Cymru ac i Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Gyda ffocws penodol ar ddatblygu cynaliadwy ac ynni, mae hi wedi arwain rhaglenni amlddisgyblaethol yn y DU ac yn Rhyngwladol. Fel daearegwr amgylcheddol, gyda diddordeb parhaus mewn gwneud penderfyniadau cynaliadwy a busnes sy’n gymdeithasol gyfrifol, mae hi’n dod ag arbenigedd penodol i’r sectorau datblygu cynaliadwy, seilwaith ar raddfa fawr, ynni ac adfywio. Yn cynnwys rhaglenni newid ymddygiad. Ymuno â Tidal Lagoon Power Ltd yn 2013, yn gyfrifol am ddarparu a rheoli strategaethau materion cyhoeddus ac ymgysylltu yng Nghymru. Mae ganddi ddealltwriaeth fanwl o sut mae llywodraeth genedlaethol a lleol yn gweithio yng Nghymru, y DU ac ar Lefel Ewropeaidd. Yn fwy diweddar mae hi wedi gweithio’n weithredol fel Uwch Swyddog Ynni UKAEE a thuag at weithredu safon System Rheoli Amgylcheddol ISO 14001 (EMS). Mae Oriel yn croesawu’n gynnes y cyfle i gyfrannu’n rhagweithiol at ddyfodol ynni cymunedol ar yr adeg drawsnewid hon. Mae gan ynni cymunedol ran enfawr i’w chwarae yng nghymysgedd datgarboneiddio Cymru yn y dyfodol o dechnolegau ynni - Buddsoddi a chyflawni penderfyniadau sy’n cynrychioli’r amgylcheddau a’r anghenion unigryw sydd wrth wraidd y gymuned leol yn llwyddiannus. Mae gwaith pellach yn hanfodol i gydnabod buddion posibl cynhyrchu ynni cymunedol lleol, a bod y system statudol gyfredol sy’n cynnwys Llywodraeth Cymru yn ogystal ag awdurdodau lleol, yn cydnabod yr heriau, yn cael eu hysbysu’n rheolaidd ac yn ymgysylltu â’r sector ynni cymunedol lleol.

Guy hopwood

Guy Hopwood

Mae gan Guy oddeutu. 25 mlynedd o brofiad yn gweithio fel ymgynghorydd amgylcheddol gyda gradd mewn Amaethyddiaeth a Choedwigaeth ac MSc mewn Rheoli Adnoddau Gwledig ill dau o Brifysgol Bangor. Dros 10 mlynedd o brofiad yn y sector ynni adnewyddadwy masnachol yn gweithio’n bennaf ar brosiectau PV Gwynt a Solar yng Nghymru ac yn cwmpasu’r broses ddatblygu gyfan o ddod o hyd i safle, asesu safle a dichonoldeb technegol, asesu effaith amgylcheddol a chynllunio hyd at adeiladu. Mae’n gyfrifol am nodi sawl prosiect fferm wynt, tyrbin sengl a solar ffotofoltäig ar raddfa fawr yng Nghymru. Mae Guy hefyd yn gyfarwyddwr Grannell Community Energy ers 2017, un o dîm sydd wedi datblygu prosiect gwynt cymunedol 500kW yn llwyddiannus yn Ceredigion gan ddefnyddio tyrbin wedi’i ailwampio. Mae’r cyfle hwn wedi darparu mewnwelediad a phrofiad sylweddol o’r heriau ymarferol o ddatblygu cynllun ynni cymunedol a dealltwriaeth o lywodraethu, dynameg a gweithio grŵp cymunedol. Ar hyn o bryd mae Hu yn gweithio’n rhan-amser fel rheolwr datblygu ar gyfer Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru sy’n darparu cyngor a chefnogaeth i grwpiau a phrosiectau ynni cymunedol, felly mae ganddo wybodaeth dda o farchnad ynni’r DU gan gynnwys polisi’r llywodraeth, mecanweithiau cymorth ariannol, datblygiadau technoleg a newidiadau strwythurol parhaus. Rwy’n teimlo fy mod yn gallu cyfrannu at gynllunio strategol o amgylch dyfodol a rôl ynni cymunedol yng Nghymru a’r DU.

Tanysgrifiwch am ein Cylchlythyr

I fod y cyntaf i glywed ein newyddion & cynigion diweddaraf, llenwch y ffurflen isod: