Ynni Cymunedol Cymru

Cyfarwyddwyr

Jeremy thorp

Jeremy Thorp

Drwy ei waith gyda Sharenergy, mae Jeremy wedi bod yn rhan o sawl prosiect ynni cymunedol ar draws Cymru a Lloegr. Bu’n canolbwyntio yn benodol ar hyrwyddo defnydd o’r Cymdeithasau Cofrestredig a chodi ymwybyddiaeth ohonyn nhw, cynllunio ariannol, codi arian drwy gyfranddaliadau cymunedol a chofrestru prosiectau ar gyfer y Tariff Bwydo i Mewn drwy OFGEM. Rhan arall o’i waith oedd rheoli a gweinyddu agweddau eraill o gynlluniau gan gynnwys cael caniatâd cynllunio a thrwyddedau amgylcheddol, cael prydlesi gan dirfeddianwyr a rheoli cyfnod datblygu’r prosiect.

Richard clay

Richard Clay

“Rydw i’n economegydd trwy hyfforddiant ac wedi gweithio yn y sector ynni ers 2000. Roeddwn yn gweithio i Ofgem am fwy na degawd, yn bennaf mewn rolau datblygu polisi ar rwydweithiau ynni, ond roeddwn hefyd yn gysylltiedig â rhai mentrau dylunio marchnad trydan allweddol. Yn ogystal â hynny, roeddwn yn ffodus i arwain y tîm ‘Rhwymedigaeth Adnewyddadwy’ am ddwy flynedd yng nghanol y 2000au, a dyma’r lle cyntaf i mi ymwneud yn uniongyrchol â’r diwydiant ynni adnewyddadwy - a heb edrych yn ôl ers hynny! Ymunais â Stad Y Goron yn 2011, ac ar hyn o bryd rwy’n arwain ar bolisi ynni a rheoleiddio yn ein busnes, yn bennaf o ran defnydd gwynt ar y môr.

Yn y rôl hon, rydw i’n ymgysylltu â’r Llywodraeth, cyrff rheoleiddio a diwydiant i ddeall yr amgylchedd polisi a sut yw’r ffordd orau i’w ddatblygu. Er bod y byd egni cymunedol yn gymharol newydd i mi, mae gen i gred gadarn bod ehangu cyfranogiad a pherchnogaeth cymunedau yn ffordd hanfodol o sicrhau bod pawb yn ymgysylltu â ni, a cymeryd rhan mewn newid hinsawdd. Mae gwaith CEW yn hanfodol i hyn yng Nghymru ac rwy’n awyddys iawn i fod yn rhan o’r gwaith maent yn gwneud!”

Sioned haf

Sioned Haf

“Mi’r wyf wedi bod yn gweithio yn y maes cynaliadwyaeth ers 2008 - yn gyntaf fel ymgyrchydd dros gynaliadwyaeth diwylliannol, cyn astudio rheolaeth amgylcheddol gynaliadwy ym Mhrifysgol Bangor. Ers 2011, mi’r wyf wedi bod yn cynnal ymchwil ynglŷn ag ynni cymunedol yng Nghymru, yr Alban a rhannau o Iwerddon. Mae fy ymchwil wedi bwydo mewn i ddarlithoedd, erthyglau academaidd a cyflwyniadau mewn cynadleddau. Yn 2017, datblygais adnodd addysgiadol am ynni cymunedol go gyfer ysgolion Cymru ac arwain cyfres o ddigwyddiadau am y sector go gyfer cynulleidfa newydd yn 2018. Rwy’n un o gyfarwyddwyr DEG (datblygiadau ynni gwledig yng ngogledd orllewin Cymru), ac yn dechrau gwaith fel swyddog datblygu prosiectau gydag Ynni Sir Gâr diwedd haf 2018. Rwy’n disgwyl ymlaen i gyd weithio â gweddill cyfarwyddwyr YCC i godi proffil y sector gyffrous hon a chefnogi mwy o brosiectau ar draws Cymru.”

Dan mccallum

Dan McCallum

Mae Dan yn un o sefydlwyr Awel Aman Tawe ac yn gyfrifol am waith beunyddiol y mudiad. Mae ganddo radd mewn hanes modern o Brifysgol Rhydychen. Mae ei brofiad gwaith yn cynnwys dwy flynedd o ddysgu yn Sudan, pedair blynedd yn gyfarwyddwr Cynllun Ysgoloriaeth Ffoaduriaid Eritreaidd – cynllun a sefydlodd fel elusen gofrestredig, dwy flynedd yn Gydlynydd Cynllun i Oxfam yn gweithio yn y rhan o Gwrdistan sydd yn Irac a dwy flynedd fel Rheolwr i’r Grŵp Hawliau Lleiafrifoedd yn Affrica a’r Dwyrain Canol. Gweithiodd i Fenter Dyffryn Aman am ddwy flynedd yn rheoli Fforestwr, prosiect coetiroedd cynaladwy.

Yn 2007 bu i Dan gyrraedd rownd derfynol Gwobrau Ernst yng nghategori Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn. Ef hefyd yw’r esiampl mentergarwch ar brosiect Dynamo Llywodraeth Cymru lle mae’n rhoi cyflwyniadau rheolaidd mewn ysgolion a chynadleddau Addysg Bellach. Mae swydd Dan wedi ei ariannu gan gynllun Ynni’r Fro Llywodraeth Cymru – cynllun sy’n defnyddio Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd i gynnig benthyciadau a chymorth grant i fentrau cymdeithasol ynghyd â chyngor annibynnol, rhad ac am ddim fel modd o sefydlu mentrau ynni adnewyddol, cymunedol ar draws Cymru. Fel rhan o’i swydd mae’n cynghori grwpiau cymunedol eraill yn ne Cymru ar brosiectau dŵr a thrydan.

Grant peisley

Grant Peisley

Bu Grant yn cefnogi mentrau cymunedol yng Nghymru ers y pum mlynedd diwethaf. Pan oedd yn ymgynghorydd llawrydd yn gweithredu’r cynllun Gwynedd Werdd i Gyngor Gwynedd bu iddo dynnu sylw at fudd mentrau ynni adnewyddol dan berchnogaeth leol i economi’r sir ac fe ddatblygodd fecanwaith cefnogi o fewn Gwynedd Werdd i grwpiau cymunedol. Arweiniodd y gwaith hwn yn uniongyrchol at sefydlu Datblygiadau Egni Gwledig (DEG) yn 2014 - cwmni budd cymunedol a menter gymdeithasol. Ar y cychwyn roedd DEG yn canolbwyntio ar danio brwdfrydedd grwpiau cymunedol, eu cymell i weithredu, a darparu gwybodaeth er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth o botensial ynni cymunedol yn yr ardal. Bu i DEG gynnal nifer o ddigwyddiadau i rannu gwybodaeth a sgiliau gyda grwpiau ynni cymunedol a, law yn llaw â grwpiau a phobl eraill, fe ddatblygon nhw rwydwaith i’r grwpiau hyn allu rhannu eu profiadau. Mae DEG wedi gweithio gyda mwy na 40 cymuned yng ngogledd orllewin Cymru ar brosiectau ynni ac wedi gwneud gwaith ymchwil ar anghenion y sector. Roedd Grant yn ganolog i’r datblygiadau hyn. Bwriodd ei hun i’r gwaith o helpu sector ynni cymunedol Cymru i ddatblygu ac yn hyn o beth mae wedi gweithio gyda chydweithwyr ar draws Cymru i ddatblygu cynlluniau pellach, gweithio ar syniadau ac ymgeisio am gyllid er mwyn hwyluso llwyddiant y sector. Cafodd wahoddiad gan Lywodraeth Cymru i fod yn rhan o grŵp dylunio Ynni’r Fro 2 ac mae wedi bod ynghlwm â’r gwaith o ddatblygu cynllun prawf Energy Local ym Methesda. Er mwyn sicrhau dilysrwydd Ynni Cymunedol Cymru fel mudiad mae Grant o’r farn ei bod hi’n hanfodol cael llais cryf ar y bwrdd i gynrychioli pob un o ranbarthau Cymru.

Tanysgrifiwch am ein Cylchlythyr

I fod y cyntaf i glywed ein newyddion & cynigion diweddaraf, llenwch y ffurflen isod: