Ynni Cymunedol Cymru

Ynglŷn â Ni

Mae Ynni Cymunedol Cymru yn sefydliad dielw ar gyfer aelodau a sefydlwyd i roi cymorth a llais i grwpiau cymunedol sy’n gweithio ar brosiectau ynni yng Nghymru. Rydym eisiau helpu i greu’r amodau yng Nghymru sy’n caniatáu i brosiectau ynni cymunedol lwyddo ac i gymunedau ffynnu.

Nid oes amheuaeth ynglŷn â’r buddion all lifo i gymunedau o ganlyniad i ddatblygu prosiectau ynni cymunedol – ond fel mae nifer cynyddol o sefydliadau cymunedol yn ei ddarganfod, gall y daith o feddwl am yr egin syniad i wireddu prosiect fod yn un lawn rhwystredigaeth ac oedi diddiwedd. Drwy ddarparu platfform i grwpiau cymunedol allu rhannu eu profiadau a dysgu oddi wrth ei gilydd, rydym yn gobeithio gallu cynyddu cyflymder y datblygiad. A thrwy gasglu tystiolaeth ynglŷn â ble mae’r rhwystrau sy’n creu oedi neu’n atal cynlluniau – boed hynny’n fynediad i’r math priodol o gyllid ar yr adeg briodol, materion cynllunio a thrwyddedu neu gysylltu â’r grid – rydym yn gobeithio gallu ymgyrchu ar ran y sector a dylanwadu ar lunio polisi ynni yng Nghymru er mwyn cefnogi gosod targedau ynni cymunedol clir.

Os yw eich grŵp neu sefydliad cymunedol yn cefnogi’r amcanion hyn – ymunwch â ni heddiw os gwelwch yn dda.

Gellir canfod mwy o fanylion am yr ystod o fuddion a geir drwy ymaelodi, a’r gwahanol fathau o aelodaeth sydd ar gael, ar ein tudalen Aelodau.

Ynglyn a ni

Pwy ydym ni?

Ffurfiwyd Ynni Cymunedol Cymru yn 2012. Mae gennym fwrdd rheoli sy’n cynnwys pobl broffesiynol sy’n gweithio yn y sector ynni cymunedol, ond mae’r sefydliad yn perthyn i’w aelodau sy’n gallu pleidleisio ar gyfansoddiad y bwrdd hwnnw yn flynyddol. Ariennir Ynni Cymunedol Cymru ar y cychwyn gan Lywodraeth Cymru, ond mae’n rhaid iddi godi canran gynyddol o’i gostau gweithredu drwy Nawdd a gweithgareddau cynhyrchu incwm eraill. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill er mwyn darparu cymorth a chyfleoedd rhwydweithio i grwpiau ynni cymunedol yng Nghymru.

Rydym yn cyflogi rheolwr busnes i gydlynu gweithgareddau’r sefydliad. Mae’r gyflogaeth hon yn cael ei chynnal gan bartner sefydliad, Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru, sydd hefyd yn darparu ein cyfeiriad cofrestredig, ym Mhenarth.

Gellir darllen ein Herthyglau Cymdeithasu yma Memorandum and Articles.

Ein Gweithgareddau

Ein dull yw creu rhaglen o gefnogaeth ymarferol er mwyn ysbrydoli cymunedau i weithredu, cefnogaeth addysgol i’w grymuso i ddatblygu eu cynlluniau yn unol â’u hanghenion, cyngor a chymorth ariannol i’w helpu i weithredu’r cynlluniau yn gynaliadwy yn y tymor hir, a dylanwadu ar y bobl a’r polisïau angenrheidiol i sicrhau bod y cynlluniau yma yn llwyddo, a rhannu eu profiadau ag eraill

Yn 2012 roedd gan aelodau fewnbwn sylweddol wrth ddatblygu rhaglen Adnewyddu Cymru sy’n cefnogi mentrau sy’n mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd drwy gefnogaeth Cymheiriaid. Mae’r rhaglen wedi cefnogi dros 200 o grwpiau yng Nghymru yn ystod y 3 blynedd diwethaf yn cynnwys dros 60 o grwpiau oedd yn dymuno datblygu prosiectau ynni cymunedol. Un uchafbwynt oedd datblygu Menter Gydweithredol Solar Ffotofoltaig gyntaf Cymru Egni.

Yn 2013 bu i ni lwyddo i sicrhau £1m gan y Loteri Fawr er mwyn sefydlu’r Gronfa Ynni Gymunedol, a weinyddir ar ein rhan gan Robert Owen Community Banking. Gall y gronfa, sy’n gronfa fenthyca gylchol, ddarparu arian ar gyfer costau datblygu cychwynnol prosiectau, yn ogystal â helpu i ariannu’r gwaith o’u gosod.

Rydym yn amcanu at fapio’r holl weithgaredd ynni cymunedol sy’n cael ei gynnal ar hyd a lled Cymru ar hyn o bryd ac yn y dyfodol yn ogystal â chynnig aelodaeth i sefydliadau’r sectorau cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector sy’n gefnogol i Ynni Cymunedol, a darparu cyfleoedd i gynnig cefnogaeth cymheiriaid a chydweithredu.

Mae gweithgareddau ychwanegol wedi cynnwys comisiynu adroddiad ar fywiogrwydd y sector ynni cymunedol yng Nghymru. Bydd yr adroddiad hwn, sy’n cael ei ddatblygu gan Brifysgol Caerdydd, yn cael ei gyhoeddi ym mis Tachwedd 2015.

Hefyd yn 2015, byddwn yn cynnal nifer o ddigwyddiadau ar draws Cymru er mwyn dangos y buddion i gymunedau all ddeillio o gymryd rhan mewn cynlluniau ynni cymunedol, a darparu cyfle i grwpiau cymunedol a rhanddeiliaid ddod at ei gilydd.

Tanysgrifiwch am ein Cylchlythyr

I fod y cyntaf i glywed ein newyddion & cynigion diweddaraf, llenwch y ffurflen isod: