Ynni Cymunedol Cymru

Cyhoeddi diwrnodau gwybodaeth ar gyfer Fferm Wynt Coedwig Alwen

Mae Innogy yn bwriadu datblygu prosiect ynni adnewyddadwy yng Nghoedwig Alwen sydd tua 4km i’r gogledd o Cerrigydrudion. Nod y prosiect yw darparu hyd at 33MW o ynni glân a gallai gynnwys naw tyrbin gwynt. Mae Innogy ar ddechrau’r broses ddatblygu hon ac am ymgynghori â’r gymuned leol ar gynllun, dyluniad a llwybr grid posibl y safle. Bydd cynrychiolwyr o Ynni Cymunedol Cymru hefyd wrth law i siarad am gynnig cyfranddaliadau’r prosiect a fyddai’n caniatáu i bobl leol fuddsoddi mewn ynni gwyrdd.

Bydd y digwyddiad cyntaf ddydd Gwener 24ain Ionawr yn Nhŷ Eglwys Nantglyn. 3.30pm - 6.30pm. Bydd ail ddigwyddiad yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn, 25ain Ionawr yng Nghanolfan Gymunedol Cerrigydrudion, 10am - 1.00pm.

Nododd Llywodraeth Cymru fod y safle hwn yn addas ar gyfer ynni adnewyddadwy o dan broses Ardal Chwilio Strategol TAN 8 Polisi Cynllunio Cymru ac enillodd innogy y tendr cystadleuol a redir gan Adnoddau Naturiol Cymru i ddatblygu’r prosiect.

Dywedodd Martin Cole, Datblygwr Adnewyddadwy yn innogy “Rydym yn gynnar iawn ac yn awyddus i rannu cymaint o wybodaeth â phosibl am y prosiect a gofyn am adborth. Mae ynni gwynt yn dechnoleg brofedig. Rydym yn gwybod ei fod yn gweithio ac yn cyfrannu’n sylweddol tuag at uchelgais di-garbon Cymru. ”

Dywedodd Robert Proctor, Rheolwr Datblygu Busnes yn Community Energy Wales, “mae innogy yn gweithio mewn partneriaeth â Community Energy Wales (CEW) i alluogi pobl leol a chefnogwyr i fuddsoddi yn y cynllun trwy gynnig cyfranddaliadau cymunedol. Os ydych chi am gael eich hysbysu am hyn neu unrhyw gyfleoedd eraill i fuddsoddi mewn cynlluniau ynni cymunedol yng Nghymru, gallwch chi ymuno â rhwydwaith buddsoddi cymunedol CEWs CyfraNi. ’ (http://www.communityenergywales.org.uk/cy/cyfranni)

Am fwy o wybodaeth am Fferm Wynt arfaethedig Alwen, ewch i www.innogy.com/alwen.

Tanysgrifiwch am ein Cylchlythyr

I fod y cyntaf i glywed ein newyddion & cynigion diweddaraf, llenwch y ffurflen isod: