Ynni Cymunedol Cymru

Cyd-Berchnogaeth

Os ydych chi’n ddatblygwr masnachol sy’n ystyried sefydlu prosiect perchnogaeth a rennir, cysylltwch â ni.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod disgwyliad i bob prosiect ynni newydd yng Nghymru fod ag o leiaf elfen o berchnogaeth leol o 2020. Mae’r datganiad polisi hwn yn atgyfnerthu’r angen i ddatblygwyr weithio gyda’r cymunedau sy’n cynnal eu prosiectau ynni i sicrhau eu bod yn cadw y budd yng Nghymru.

Bydd y canllawiau’n dilyn yn ddiweddarach eleni ond rhagwelir y bydd disgwyl i bob datblygwr egluro sut y maent yn anelu at gyflawni hyn ar eu prosiectau fel rhan o’r broses gynllunio.

Mae’r sector Ynni Cymunedol mewn sefyllfa dda i weithio mewn partneriaeth â datblygwyr i sicrhau eu bod yn gallu cyflawni’r disgwyliad yma, ac ar ben hynny ddatblygu cysylltiadau cryfach â’r gymuned lle mae’r prosiect yn digwydd.

Rydym yn cyflawni - Mae ein sector wedi darparu dros 30MW o gapasiti cynhyrchu ynni adnewyddadwy yng Nghymru. Gallwn godi cyllid - Rydym wedi codi Degoedd o filiynau ar gyfer y datblygiadau hyn, ac y mae cyfran sylweddol ohonynt wedi dod trwy gynigion a bondiau cyfranddaliadau cymunedol. Rydyn ni’n cefnogi ein cymunedau - Defnyddir yr holl elw rydyn ni’n ei greu o’n cynlluniau i gefnogi mentrau cymunedol Cymru lleol a helpu i ddatblygu mwy o gyfleoedd yn y gymuned.

Rydym yn cynnig gwasanaeth i ddatblygwyr ynni adnewyddadwy i’w galluogi i gyflawni prosiect lle rennir y perchnogaeth a gweithio gyda nhw ar ymgysylltu a chynnwys y gymuned leol yng nghyffiniau’r cynllun.

Byddwn yn cynnig y gwasanaeth hwn trwy YnNi Teg, cymdeithas budd cymunedol sydd wedi datblygu tyrbin gwynt 900kW ac sydd wrthi’n datblygu nifer o gynlluniau eraill yng Nghymru. Bydd YnNi Teg yn gweithio mewn partneriaeth ag Ynni Cymunedol Cymru (YCC) i ddarparu’r gwasanaeth canlynol i ddatblygu cynllun cydberchnogaeth lwyddiannus.

Beth rydyn ni’n ei gynnig -

  • Nodi a chreu cerbyd cymunedol addas i alluogi cydberchnogaeth ar y prosiect.
  • Ffurfioli’r berthynas rhwng y datblygwr a’r endid cymunedol yn gyfreithiol.
  • Ymgysylltu â’r gymuned i ddatblygu diddordeb a chefnogaeth ar gyfer yr elfen o’r prosiect sy’n eiddo i’r gymuned.
  • Cefnogi’r cerbyd cymunedol i godi’r cyllid ar gyfer eu cyfran o’r prosiect.

Cysylltwch â ni os hoffech drafod hyn ymhellach. Rydym am sicrhau y bydd y cyfle hwn yn cael yr effaith gadarnhaol fwyaf i gymunedau yng Nghymru a sicrhau y gallwn wneud y broses mor syml ac effeithiol i ddatblygwyr.

Cysylltwch a ni i drafod sut y gallem gyd-weithio ar eich Prosiect

Ffon: 02920 190260

E-bost: info@communityenergywales.org.uk

Tanysgrifiwch am ein Cylchlythyr

I fod y cyntaf i glywed ein newyddion & cynigion diweddaraf, llenwch y ffurflen isod: