Ynni Cymunedol Cymru

Q & A

Beth yw Ynni Cymunedol?

Mae ynni cymunedol yn cyfeirio at prosiectau sydd yn cael eu arwain gan y gymuned sydd yn lleihau y galw am ynni, a phrosiectau cyflenwi ynni, p’un a ydynt yn eiddo llwyr i gymunedau a/neu’n cael eu rheoli ganddynt neu trwy bartneriaeth â phartneriaid masnachol neu sector cyhoeddus.

Beth yw manteision Ynni Cymunedol?

Credwn fod ynni cymunedol yn rhan allweddol o gyflawni’r trawsnewidiad ynni brys (a chyfiawn) sydd ei angen arnom. Gall prosiectau Ynni Cymunedol ddod yn gyfryngwyr lleol dibynadwy sy’n eirioli ac yn cyflawni newidiadau fel ynni adnewyddadwy lleol, mesuryddion deallus, archwiliadau ynni, ôl-ffitiadau effeithlonrwydd ynni, gwefru cerbydau trydan ac ati.

Mae’r buddion hysbys yn ddiderfyn, ac yn cynnwys:

• Ysgogi’r economi leol • Rhoi’r elw yn ôl i brosiectau cymunedol eraill • Taclo’r argyfwng hinsawdd • Addysgu pobl am ynni • Ymgysylltu â phobl ar ynni ac effeithlonrwydd ynni • Cefnogi a chreu gwasanaethau lleol

Ble mae’r prosiect Ynni Cymunedol agosaf i mi?

Cymerwch gip ar ein map aelodau i ddod o hyd i’ch prosiect agosaf

Sut alla i gefnogi Ynni Cymunedol ar lefel bersonol?

Mae dwy ffordd y gallwch chi gefnogi ynni cymunedol:

  • Buddsoddwch yng nghynigion cyfranddaliadau sefydliadau ynni cymunedol: Mae miloedd o bobl ar draws Cymru yn prynu cyfranddaliadau (am gyn lleied â £50) ac yn dod yn aelodau o brosiectau ynni cymunedol. Mae’r bobl hyn yn helpu i liniaru newid yn yr hinsawdd, gan helpu i adeiladu cymunedau cryfach a mwy gwydn ledled Cymru, a chânt gyfradd llog deg ar eu cyfranddaliadau. I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Cynigion Cyfranddaliadau diweddaraf yng Nghymru, cofrestrwch i Rhestr Bostio CyfranNi

  • Buddsoddwch eich amser a/neu arbenigedd mewn ynni cymunedol: Mae llawer o grwpiau YC bron yn gyfan gwbl yn cael eu rhedeg gan wirfoddolwyr. Os oes gennych sgil arbenigol fel peirianneg, cyfrifyddu, y gyfraith, cyfryngau cymdeithasol, cyfathrebu ac ati, gall y rhain fod o gymorth mawr. Hyd yn oed os nad oes gennych sgil arbenigol, gall phâr arall o ddwylo parod wneud gwahaniaeth enfawr.

Rwyf am ddechrau fy mhrosiect ynni cymunedol fy hun, ble ydw i’n dechrau?

Yn gyntaf, meddyliwch am yr hyn rydych chi’n ceisio’i gyflawni e.e. ydych chi’n ceisio arbed costau ar redeg adeilad cymunedol, a ydych chi am gynhyrchu incwm ar gyfer prosiect cymunedol, a ydych chi’n ceisio gweld sut y gall eich cymuned fynd i’r afael â’r hinsawdd a argyfwng ecolegol yr ydym yn ei wynebu?

Yna ystyriwch pwy fydd eich rhanddeiliaid a phwy y gallai fod angen i chi ymuno â nhw i ddatblygu’r prosiect. Os yw’n brosiect ynni adnewyddadwy bydd angen i chi siarad â’r tirfeddiannwr neu berchennog adeilad ar gyfer unrhyw brosiect posib a bydd angen i chi siarad â’ch Gweithredwr Rhwydwaith Ardal (DNO) a fydd naill ai’n Scottish Power neu’n Western Power Distribution. Os yw gydag aelwydydd neu sefydliad arall fel cymdeithas dai bydd angen i chi ymgysylltu â nhw.

Yn dilyn hyn gallwch ymweld â gwefan Adfywio Cymru i ddod o hyd i’ch Cydlynydd Lleol. Mae Adfywio Cymru yn cymryd agwedd unigryw: gan weithio trwy rwydwaith o Gydlynwyr Lleol, a gynhelir mewn sefydliadau trydydd sector lleol, mae AC yn cysylltu grwpiau cymunedol â Mentoriaid Cymheiriaid - pobl brofiadol sy’n gallu cynnig eu cyngor, ysbrydoliaeth a gwybodaeth i alluogi eraill i gymryd eu camau cyntaf tuag at gweithredu ar newid hinsawdd.

Gallwch hefyd dderbyn cefnogaeth gan Wasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru, lle mae ganddyn nhw becyn cymorth ynni cymunedol. Mae’r pecyn cymorth ynni cymunedol yn esbonio sut i redeg prosiect i osod cynhyrchu ynni adnewyddadwy newydd.

Rydym hefyd yma i’ch helpu chi ym mha bynnag ffordd y gallwn a’ch cefnogi chi i archwilio’r opsiynau sydd ar gael i chi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill peidiwch ag oedi cyn cysylltu.

Sut mae cyllido fy mhrosiect ynni cymunedol?

Ewch i’n tudalen Cyllid i ddarllen ein rhestr o gyfleoedd cyllido.

Tanysgrifiwch am ein Cylchlythyr

I fod y cyntaf i glywed ein newyddion & cynigion diweddaraf, llenwch y ffurflen isod: