Ynni Cymunedol Cymru

Ynni Cymunedol Sir Benfro

Y Fenter

Mae Ynni Cymunedol yn Sir Benfro (CEP) yn Gwmni Buddiant Cymunedol a grëwyd er budd pob unigolyn a grŵp cymunedol sy’n preswylio neu wedi’i leoli yn sir Sir Benfro.

Ffurfiwyd y Cwmni o broses Cynllunio Gweithredu Cymunedol PLANED yn 2013 i gyflawni prosiectau ynni adnewyddadwy a nodwyd gan astudiaeth cyfle ynni adnewyddadwy ar gyfer De Ddwyrain Sir Benfro, a ariannwyd gan PLANED ac a ddarperir gan Dulas.

Amcanion y Cwmni yw:

  • cynnal gweithgareddau sydd o fudd i’r gymuned
  • hyrwyddo pob math o arbed ynni
  • hyrwyddo pob math o ynni cynaliadwy, adnewyddadwy

Pan fydd gwargedion yn codi o fasnachu mewn ynni adnewyddadwy bydd CEP yn ail-fuddsoddi’r gwargedion hynny mewn gosodiadau neu weithgareddau a fydd yn:

  • cynyddu cynaliadwyedd
  • lleihau tlodi tanwydd
  • lleihau’r defnydd o ynni
  • cynhyrchu ynni adnewyddadwy
  • neu fel arall gyfrannu at liniaru neu addasu newid yn yr hinsawdd

Pŵer Adnewyddadwy Sir Benfro: Dwyrain Williamston

Bellach mae gennym ganiatâd cynllunio ar gyfer Tyrbin 500kw yn Nwyrain Williamston ac mae disgwyl inni ddechrau ei adeiladu yn yr Haf.

Dynodwyd safle’r tyrbin yn Prouts Park Farm, East Williamston, trwy broses sgrinio a ariannwyd gan Planed yn 2009. Cytunodd y tirfeddiannwr ar gyfradd rhatach o rent ar gyfer tyrbin cymunedol, ac ers hynny mae cryn dipyn o waith technegol wedi’i wneud gan Seren Energy Limited, wedi’i ariannu’n rhannol gan Seren ac yn rhannol gan Ynni’r Fro, Ynni Lleol a Rhaglenni Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru.

TYRBIN 500KW DWYRAIN WILLIAMSTON

Beth fydd yn ei gynhyrchu? Incwm Cynhyrchu Ynni Adnewyddadwy Glân o’r Tariff Cyflenwi Trydan

Beth mae Ynni Cymunedol yn Sir Benfro (CEP) yn ei gael o’r prosiect? Nid oes gan CEP unrhyw gyfranddalwyr ac mae’n sefydliad dielw. Bydd 100% o’r arian dros ben a gynhyrchir gan y prosiect yn cael ei ddarparu i gynigion cynaliadwy a arweinir gan y gymuned

Y budd cymunedol fydd cronfeydd sydd ar gael fel: Benthyciadau di-log Benthyciadau llog isel Grantiau a Dyfarniadau

Cysylltwch

Roxanne Treacy Ynni Cymunedol yn Sir Benfro C / c Cynlluniwyd Ystad yr Hen Ysgol Arberth Dyfed SA67 7DU

EnergyPembsSecretary@gmail.com

Community energy pembrokeshrie 8793196 orig 8247807 orig

Tanysgrifiwch am ein Cylchlythyr

I fod y cyntaf i glywed ein newyddion & cynigion diweddaraf, llenwch y ffurflen isod: