Ynni Cymunedol Cymru

Triodos

Ein Cenhadaeth

Cenhadaeth Triodos Bank yw helpu i greu cymdeithas sy’n amddiffyn ac yn hyrwyddo ansawdd bywyd ac urddas dynol i bawb. Er 1980, mae ein cynhyrchion ariannol cynaliadwy wedi galluogi unigolion a sefydliadau i ddefnyddio eu harian mewn ffyrdd sydd o fudd i bobl a’r amgylchedd.

Sut rydyn ni’n gwneud gwahaniaeth

Mae Banc Triodos yn canolbwyntio ei weithgareddau ar draws tair thema gyffredinol: Amgylcheddol, Diwylliannol a Chymdeithasol. Gyda’i gilydd, mae’r rhain yn ymwneud ag ystod eang o sectorau - o ynni adnewyddadwy, ffermio organig a thai cymdeithasol i fanwerthu, elusennau ac addysg.

Ein Meini Prawf Benthyca

Rydym yn rhoi benthyg i fusnesau ac entrepreneuriaid o amrywiaeth o sectorau i gyd yn cael effaith gadarnhaol. Mae wedi’i ymgorffori yn ein cenhadaeth i roi benthyg arian yn unig i sefydliadau yn yr economi go iawn sy’n gweithio i sicrhau newid cadarnhaol a pharhaol. Er mwyn cyflawni hyn, rydym yn dilyn meini prawf sydd wedi’u diffinio’n glir ar gyfer ein penderfyniadau benthyca bob dydd, gan ein gwneud yn atebol i’n cynilwyr a’n buddsoddwyr.

Mae ein dull cadarnhaol o fenthyca cynaliadwy yn cynnwys:

  • nodi sectorau cynaliadwy lle gallwn ysgogi arloesedd mewn busnes
  • dewis busnesau a phrosiectau a fydd yn darparu buddion cymdeithasol, diwylliannol neu amgylcheddol go iawn
  • gwerthuso ansawdd y cais a chymhelliant y bobl sy’n ceisio am fenthyciadau
  • sicrhau bod prosiectau dethol yn cwrdd â’n meini prawf absoliwt a’n safonau gofynnol, sy’n mesur eu heffaith bosibl ar bobl neu’r blaned
  • ariannu gweithgareddau neu brosiectau sydd wedi’u diffinio’n glir ym mhob sefydliad
  • monitro’n agos sut mae benthyciad yn cael ei ddefnyddio
  • cyhoeddi manylion pob sefydliad yr ydym yn rhoi benthyg iddo; sy’n golygu y gall ein cynilwyr a’n buddsoddwyr weld yn union sut rydyn ni’n defnyddio’u harian

Cysylltwch â ni

Mae ein tîm cyswllt cyfeillgar, wedi’i leoli ym Mryste yma i chi 8 am-6pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. Gallwch hefyd ofyn am alwad yn ôl trwy ein system ffôn awtomataidd.

0330 3550 355

Triodos bank logo1 Triodoshippo heroImageDesktop 2019 Triodos Foto Bert Rietberg voor JP van Eesteren 7

Tanysgrifiwch am ein Cylchlythyr

I fod y cyntaf i glywed ein newyddion & cynigion diweddaraf, llenwch y ffurflen isod: