Ynni Cymunedol Cymru

Y Cymoedd Gwyrdd

Amdanom ni

Mae’r Green Valleys (Cymru) yn Gwmni Budd Cymunedol sydd wedi ennill sawl gwobr ac sydd wedi’i leoli yn y Bannau Brycheiniog, Cymru. Rydym yn ysbrydoli ac yn cefnogi cymunedau i gynhyrchu buddion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol cynaliadwy trwy drosglwyddo i ddyfodol allyriadau carbon isel.

Newid yn yr hinsawdd yw’r her fwyaf sy’n ein hwynebu. Trwy weithio gyda’n gilydd gallwn ddod o hyd i atebion sydd o fudd i’n cymunedau am genedlaethau i ddod. Er 2009 rydym wedi gweithio ochr yn ochr â nifer o gymunedau, gan gefnogi prosiectau llwyddiannus ar ynni adnewyddadwy, effeithlonrwydd ynni a gwelliannau bioamrywiaeth. Cysylltwch â ni os ydych chi’n meddwl y gallwn ni helpu’ch cymuned.

Ein Prosiectau

  • ECCO - Cwmnïau Cydweithredol Ynni Cymunedol Ynni Mae Cwmnïau Cydweithredol Cymunedol yn creu cyfleoedd enfawr i ddinasyddion a chymunedau elwa’n uniongyrchol o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae prosiectau ynni adnewyddadwy a ddatblygwyd gan bobl leol yn rhoi cymunedau mewn rheolaeth ar systemau ynni amgen sy’n newid. Mae prosiect ECCO yn cefnogi datblygiad cydweithfeydd ynni newydd yng Nghymru a’i nod yw creu offer a phrosesau i gyflymu datblygiad a gallu’r sector. Fe’i ariennir gan Interreg Gogledd Orllewin Ewrop a Llywodraeth Cymru.

  • Mae Energy Local Energy Local yn fenter sy’n trawsnewid y farchnad drydan ar gyfer cymunedau a chynhyrchwyr adnewyddadwy ar raddfa fach. Ei genhadaeth yw helpu cymunedau i gael mwy o werth o gynhyrchu adnewyddadwy ar raddfa fach trwy ddefnyddio’r trydan yn lleol.

  • Gwasanaeth dylunio system gynghori a chynghori Rydym wedi datblygu dros 50 o brosiectau ynni dŵr ledled Cymru. Mae’r rhain yn amrywio o’r raddfa leiaf i brosiectau mawr mewn amgylcheddau cymhleth. Rydym yn darparu ystod o wasanaethau o asesiadau cychwynnol ac astudiaethau dichonoldeb, i sicrhau pob trwydded a rheoli prosiectau adeiladu. Mae ein cleientiaid bodlon yn cynnwys perchnogion tai, ffermwyr, asiantaethau’r llywodraeth ac elusennau cofrestredig.

  • Prosiect Skyline Mae Skyline yn astudiaeth ddichonoldeb sy’n edrych ar y posibilrwydd y bydd cymunedau’n rheoli’r dirwedd sy’n amgylchynu eu tref neu bentref. Mae’n archwilio’r syniad o beth fyddai’n digwydd pe byddem yn trosglwyddo i bobl leol y modd i lunio eu hamgylchedd eu hunain? Beth allai cymuned ddewis ei wneud â’r tir pe bai’n gallu cynllunio nid am dair blynedd grant y Loteri ond am dair cenhedlaeth? Creu swyddi o goedwigaeth? Cefnogi daliadau bach neu brosiectau bwyd? Gwella mynediad i’r cyhoedd? Cefnogi bywyd gwyllt?

  • Coetiroedd Rydym wedi cefnogi datblygiad nifer o grwpiau coetir cymunedol. Mae rheolaeth weithredol gan bobl leol yn gwella cynefinoedd coetir, yn cynhyrchu tanwydd coed a chynhyrchion eraill ac yn darparu gweithgaredd sy’n cefnogi iechyd corfforol a meddyliol, rhyngweithio cymdeithasol, dysgu a mwynhad.
Green valleys P1070345 150x150 Skyline Treherbert 90 150x150 Welsh farmer 150x150 Grenville Ham 150x150

Tanysgrifiwch am ein Cylchlythyr

I fod y cyntaf i glywed ein newyddion & cynigion diweddaraf, llenwch y ffurflen isod: