Ynni Cymunedol Cymru

Sharenergy

Gwasanaethau

Mae Sharenergy yma i helpu i dyfu’r sector ynni cymunedol yn y DU. Credwn mai’r ffordd orau o wneud hyn yw defnyddio’r adnoddau presennol lle bo hynny’n bosibl, a gweithio i adeiladu galluoedd lleol. Rydym yn ceisio peidio â gwneud gwaith y gall rhywun arall ei wneud yn well. Mae gan yr holl grwpiau rydyn ni’n gweithio gyda nhw ystod o sgiliau a galluoedd - rydyn ni yma i lenwi’r bylchau, i beidio â rhedeg y sioe.

I gael amlinelliad o sut i fynd ymlaen â phrosiect newydd, gweler y dudalen Cychwyn Prosiect, sydd hefyd yn darparu gwybodaeth am gyllid. Rydym yn cynnig ystod o wasanaethau i sefydlu a rhedeg prosiectau hep:

Canfod safle ac asesiad cychwynnol. Rydym yn aml yn gweithio gyda grwpiau newydd i nodi prosiectau newydd posibl - ac yna’n gweithio ochr yn ochr ag arbenigwyr technegol i weld beth allai weithio mewn gwirionedd. Gall astudiaethau dichonoldeb fod yn anodd eu deall, ac yn aml yn gor-hype prosiectau gwael - gallwn helpu i gyfieithu, ac nid ydym yn ofni dweud os nad yw rhywbeth yn adio mewn gwirionedd.

Cynllunio busnes. Mae llawer o’n gwaith yn y maes hwn. Gan ddechrau o fodelau ariannol sydd wedi’u profi, rydym yn helpu grwpiau i gynllunio eu prosiect, i fapio amserlenni realistig, ac i ddod o hyd i’w ffordd trwy’r ddrysfa o reoliadau.

Sefydlu cymdeithas. Rydym yn helpu Cymdeithasau i sefydlu gan ddefnyddio Rheolau gan Co-operatives UK, hyfforddi Cyfarwyddwyr newydd, a chynghori ar gyfrifon banc, cofrestru TAW a materion cychwyn eraill.

Cynnigion Cyfrandaliadau. Mae bron pob un o’r grwpiau rydyn ni’n gweithio gyda nhw yn codi arian yn y pen draw trwy gynigion cyfranddaliadau cymunedol. Rydym yn helpu i ysgrifennu, dylunio, marchnata a gweinyddu cynigion cyfranddaliadau. Rydym wedi chwarae rhan fawr mewn cynigion cyfranddaliadau cymunedol sydd wedi codi cyfanswm o fwy na £ 20 miliwn, gyda dros 6,500 o aelodau.

Gweinyddiaeth. Gall un o’r prif rwystrau i grwpiau cymharol fach fod yn gweinyddu cynigion cyfranddaliadau, ac yna gweinyddiaeth barhaus bob dydd a blynyddol eu Cymdeithas. Rydym yn cynnig gwasanaeth gweinyddol cynhwysfawr am bris da yn ystod y cyfnod cynnig cyfranddaliadau, ac i Gymdeithasau sefydledig sy’n ymwneud â chefnogaeth aelodau, cadw llyfrau a ffurflenni, papurau CCB a mwy. Am fwy o fanylion cysylltwch â ni ar admin@sharenergy.coop

Ymgysylltu â pherchnogion tir. Mae angen i brosiectau ynni cymunedol drafod gyda pherchnogion tir ac adeiladau o dirfeddianwyr preifat i Awdurdodau Lleol. Rydym yn cefnogi grwpiau o’r cyswllt cychwynnol i arwyddo Opsiynau a Phrydlesau ac mae gennym ein modelau cyfreithiol profedig ein hunain ar gyfer prosiectau solar ffotofoltäig, gwynt, hydro a gwres.

Technegol, Rheoleiddio a Gosod. Mae ein cefndir technegol cryf yn ein helpu i ddod o hyd i ddarparwyr arbenigol allanol a chael y gorau ohonynt ac mae gennym rwydwaith cryf o gynghorwyr gwirfoddol â thâl.

Allgymorth. Mae Sharenergy yn ymwneud yn agos â lobïo dros y sector ynni cymunedol. Rydym yn aml yn darparu siaradwyr i gynadleddau neu sefydliadau sydd eisiau deall sut y gallant weithio ochr yn ochr â phrosiectau ynni cymunedol. Rydym yn darparu hyfforddiant, seminarau a digwyddiadau i ymarferwyr ynni cymunedol.

Datrys Problemau. Gall Sharenergy ddarparu cefnogaeth i brosiectau sy’n bodoli eisoes sydd wedi mynd i broblemau - gallwn helpu i ail-ganolbwyntio prosiectau neu, lle bo angen, i wneud y penderfyniad anodd i dynnu’n ôl ac arbed egni ar gyfer rhywbeth mwy cynhyrchiol.

Cysylltwch

Sharenergy The Pump House, Coton Hill Amwythig SY1 2DP

01743 835242 info@sharenergy.coop

Share energy company logos IMG 8728 2 e1495914414413 600x400 Image for website small

Tanysgrifiwch am ein Cylchlythyr

I fod y cyntaf i glywed ein newyddion & cynigion diweddaraf, llenwch y ffurflen isod: