Ynni Cymunedol Cymru

Egni Mynydd

Pwy ydyn ni?

Mae Coetir Mynydd yn gwmni preifat elusennol wedi’i gyfyngu trwy warant a sefydlwyd yn 2003 gan bobl ym Mynydd Llandegai i fod yn berchen ar argae Coed y Parc a’r coetiroedd cyfagos ar eu rhan a gofalu amdanynt. Mae Coetir Mynydd yn ymwneud yn bennaf â stiwardiaeth coetir a bioamrywiaeth.

Os ydych chi eisiau gwybod mwy am Coetir Mynydd neu’r coetiroedd edrychwch ar ein gwefan a’n tudalen Facebook. Mae croeso bob amser i aelodau newydd!

Fel perchnogion yr argae a’r coedwigoedd mae angen ffynhonnell gynaliadwy o arian ar Coetir Mynydd i gynnal a chadw’r eiddo ac i gefnogi gwerthfawrogiad a rheolaeth coetiroedd lleol, bioamrywiaeth, hanes lleol a diwylliant.

O’r dechrau roedd yn ymddangos yn amlwg rhoi’r pethau hyn at ei gilydd ac edrych ar osod hydro modern ar y Galedffrwd.

Ar gyfer y Galedffrwd, bydd pibell o ddiamedr 56 cm yn cario digon o ddŵr i redeg tyrbin sydd â sgôr o 237 kW. Gan luosi hyn â’r hyd y mae’r tyrbin yn debygol o fod yn rhedeg, rydym yn rhagweld y byddwn yn gallu cynhyrchu 770 MWh o drydan y flwyddyn.

Mae tŷ ar gyfartaledd yn defnyddio 3,800 kWh, felly gallai’r Galedffwrd gynhyrchu digon o drydan ar gyfer 200 o dai, sy’n golygu yn ddamcaniaethol y gallai Mynydd Llandegai fod yn hunangynhaliol mewn trydan ac arbed 356 tunnell o allyriadau carbon cyfatebol y flwyddyn.

Cysylltwch

hydro@egnimynydd.org.uk

Dam Pipeline route 1 1024x634 Cyfarfod ynnir ocar small 768x374

Tanysgrifiwch am ein Cylchlythyr

I fod y cyntaf i glywed ein newyddion & cynigion diweddaraf, llenwch y ffurflen isod: