Ynni Cymunedol Cymru

Ynni Adnewyddadwy Cwm Arian (GOFAL)

Y Fenter

Mae Cwm Arian (Silver Valley) yn ardal wledig lle mae Gogledd Sir Benfro, De Ceredigion a Gorllewin Sir Gaerfyrddin yn cwrdd ac yn cael ei nodweddu gan aneddiadau bach a phoblogaeth wasgaredig gyda chanran gymharol uchel o siaradwyr Cymraeg. Mabwysiadwyd yr enw Cwm Arian i gynrychioli’r ardal pan

cynhaliodd y sefydliad datblygu lleol PLANED gynllunio gweithredu cymunedol i ddarganfod beth oedd gweledigaeth 10 mlynedd pobl leol o’u cymdogaeth, gan ystyried adnoddau dynol, asedau naturiol, diwylliant, iaith a threftadaeth (mae hen fwyngloddiau arian ym mhentref Llanfyrnach, dyna pam yr enw!).

Creodd y broses cynllunio gweithredu gymdeithas gymunedol, Cymdeithas Cwm Arian, a oedd yn cynrychioli holl grwpiau cymunedol gweithredol yr ardal. Ymhlith pethau eraill, nodwyd yr angen am gefnogaeth i grwpiau sy’n dymuno datblygu prosiectau ynni cymunedol, ac felly sefydlwyd Cwm Arian Renewable Energy. Yn dilyn hynny fe wnaethom gyfansoddi GOFAL fel cwmni cydweithredol cymunedol yn 2011, wedi’i gofrestru o dan y Deddfau Cymdeithasau Diwydiannol a Darbodus, gyda chefnogaeth rhaglen Ynni cwmni Fro Llywodraeth Cymru.

Mae holl asedau CARE yn ddarostyngedig i gyfyngiad ar eu defnydd (clo asedau) ‘at y diben sydd er budd y gymuned’. Mae CARE yn gweithredu pwyllgor democrataidd o wirfoddolwyr sy’n gwneud penderfyniadau a rennir, ac rydym yn cael ein gyrru gan ein cyfansoddiad i:

  • sefydlu economi carbon isel o fewn Cwm Arian a’r ardal gyfagos
  • buddsoddi buddion yn yr ardal
  • atal neu leddfu tlodi
  • yn destun gwerthuso ein prosesau fel y gellir ailadrodd ein datblygiadau mewn man arall

Rydym yn gweithio yn ardal Cwm Arian a thu hwnt i gyflawni’r nodau hynny trwy addysg, codi ymwybyddiaeth, cynhyrchu ynni adnewyddadwy, darparu cyngor a chefnogaeth, a thrwy sefydlu enghreifftiau o bentrefi, grwpiau cymunedol, adeiladau a gweithgareddau sy’n dangos pa mor iach, hapus a yn gynhwysol gall ffordd o fyw carbon isel fod.

Tyrbin Gwynt Cymunedol

Ar ôl 13 blynedd, rhoddwyd caniatâd cynllunio o’r diwedd i dyrbin gwynt cymunedol gael ei godi ar Fferm Trefawr, ger Llanfyrnach. Gosodwyd y tyrbin gwynt 700kW ym mis Hydref 2019.

Bydd y prosiect yn darparu cronfa gymunedol y gellir ei dosbarthu yn y gymuned leol. Mae ward sirol Crymych, lle mae gan CARE ei gartref, yn un o’r ddau yng Nghymru sydd fwyaf mewn perygl o dlodi tanwydd a bydd y gronfa gymunedol a gynhyrchir trwy werthu trydan glân yn helpu i fynd i’r afael â’r mater hwnnw yn ogystal â chefnogi cyfleusterau cymunedol gyda gwaith lleihau carbon. a chreu a chefnogi mentrau gwyrdd lleol.

Bydd y prosiect hefyd yn agored i berchnogaeth leol, trwy gynnig cyfranddaliadau, a fydd yn rhoi cyfle i bobl leol fuddsoddi yn y prosiect a derbyn gwobrau ariannol yn y dyfodol. Bydd cyfranddaliadau ar gael o ddechrau 2020.

Hyd yn hyn, mae’r prosiect wedi’i gefnogi a’i ariannu gan grantiau gan gynlluniau Ynni’r Fro ac Ynni Lleol Llywodraeth Cymru, a Gwasanaeth Ynni Cymru, yn ogystal â chan grant gan Sefydliad Waterloo… a llawer o ymdrech gwirfoddol gan gyfarwyddwyr CARE. !

Ble alla i ddarganfod mwy am GOFAL?

GOFAL Cwm Arian Ynni Adnewyddadwy Canolfan Gymunedol Hermon Hermon Crymych Penfro

holly@cwmarian.org.uk / cris@cwmarian.org.uk

39242263 1885305924841111 9055622687426084864 n IMG 20180403 WA0002 7e2b18 e47c467edfa044438bd066790bca3e93 mv2 d 4288 1470 s 2

Tanysgrifiwch am ein Cylchlythyr

I fod y cyntaf i glywed ein newyddion & cynigion diweddaraf, llenwch y ffurflen isod: