Ynni Cymunedol Cymru

Corwen

Y Fenter

Mae gan Corwen Electricity Co-operative fwrdd sefydlu cyfarwyddwyr gwirfoddol. Yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol cyntaf bydd etholiadau a bydd unrhyw un o’r aelodau’n gymwys i sefyll etholiad

Rydym wedi adeiladu tyrbin pelton 55kW yn agos at ganol Corwen, a fydd yn cael ei ariannu gan gyfranddaliadau cymunedol, ac yn eiddo i’r cyfranddalwyr, a fydd yn dod yn aelodau o’n cwmni cydweithredol yn awtomatig pan fyddant yn prynu cyfranddaliadau. Bydd cyfranddalwyr yn cael eu cyfalaf yn ôl dros yr 20 mlynedd nesaf, ac yn cael taliadau llog dros yr amser hwn, a bydd rhywfaint o arian yn cael ei roi mewn cronfa gymunedol leol.

Dros yr 20 mlynedd nesaf, bydd y tyrbin yn cynhyrchu trydan, gan leihau ôl troed carbon Corwen, a dod ag ychydig o’n seilwaith trydan i berchnogaeth ddemocrataidd leol yn hytrach na bod yn eiddo i gorfforaethau rhyngwladol.

Diweddariadau

Ar Ragfyr yr 16eg 2018 roedd hi’n union 12 mis ers comisiynu cynllun hydro Corwen. Amcangyfrifir mai 135,000kWh yw’r genhedlaeth flynyddol ar gyfartaledd. Er gwaethaf gwanwyn sych iawn rydym wedi dod yn agos at gyrraedd y targed hwn ar ôl cynhyrchu 130,000kWh erbyn diwedd y chwarae ar 16eg Rhagfyr 2017.

Rydym wedi cael blwyddyn brysur yn snagio ac yn dod i arfer â’r cynllun sy’n rhedeg yn llyfn iawn. Yn y Flwyddyn Newydd bydd y cladin ar y tŷ tyrbin wedi’i orffen mewn pryd ar gyfer ein hagoriad swyddogol ym mis Mai (dyddiad olaf i’w gadarnhau). Rydym hefyd wedi gweithio gyda Gwasanaethau Ochr Gwlad Sir Ddinbych i sicrhau cyllid gan yr UE i wella rhywfaint o’r waliau o amgylch tŷ’r tyrbin a mynediad i goetir Pen y Pigyn. Yn 2018 bydd y waliau hyn yn cael eu hailadeiladu a / neu eu gwella a bydd pobl leol yn cael cyfle i ddysgu sut i sychu wal gerrig. Bydd yr arian a sicrhawyd yn talu am hyfforddwr i hyfforddi pobl ar waliau cerrig sych o amgylch safle’r cynllun hydro. Os yw hyn o ddiddordeb i chi yna peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni a byddwn yn sicrhau eich bod yn derbyn mwy o fanylion.

Rydym yn parhau i chwilio am gyfleoedd newydd ac yn gweithio gyda Cadwyn Clwyd i archwilio dichonoldeb cynllun 100kW yn Bonwm ychydig y tu allan i Corwen. Byddwn yn gwybod mwy am hyfywedd y cynllun hwn a redir gan gyfranddalwyr yn gynnar yn 2018.

Cysylltwch

info@corwenelectricity.org.uk neu ffoniwch Sharenergy ar 01743 835 243.

07052018 Corwen energy 6 icons Corwen banner 1303Hydro03 icons

Tanysgrifiwch am ein Cylchlythyr

I fod y cyntaf i glywed ein newyddion & cynigion diweddaraf, llenwch y ffurflen isod: