Ynni Cymunedol Cymru

Ynni Cymunedol Lloegr

Pwy ydyn ni a beth ydyn ni’n ei wneud?

Mae Community Energy England (CEE) yn sefydliad dielw sy’n cynrychioli ac yn cefnogi’r rhai sydd wedi ymrwymo i’r sector ynni cymunedol. Sefydlwyd CEE gan y sector i ddarparu llais ar gyfer ynni cymunedol ac i helpu i greu’r amodau y gall ffynnu ynddynt. Gwneir hyn trwy gynyddu proffil ynni cymunedol, adeiladu gallu o fewn y sector, a thrwy eiriol dros bolisïau cefnogol ar lefelau cenedlaethol a lleol.

Gweledigaeth : Rhoi pobl wrth galon y system ynni.

Cenhadaeth: Cefnogi a chyflymu’r trawsnewidiad i system ynni deg, carbon isel ac a arweinir gan y gymuned.

Rydym yn cael ein llywodraethu gan fwrdd cyfarwyddwyr ac yn cael ein rheoli gan Emma Bridge, y Prif Weithredwr a’i thîm.

Darllenwch ein Hadroddiad Blynyddol 2017 i gael mwy o fanylion am bwy ydym ni a beth rydyn ni’n ei wneud.

Mae brif amcanion CEE yn canolbwyntio ar:

  • creu llais i’r sector
  • cefnogi datblygiad y sector
  • adeiladu partneriaethau traws-sector
  • mynd i’r afael â’r amcanion hyn mae CEE yn canolbwyntio ar:

Aelodaeth Rydym yn bodoli i hyrwyddo buddiannau ein haelodau sydd i gyd eisiau gweld y sector ynni cymunedol yn tyfu. Rydym yn hwyluso rhwydwaith eang o ymarferwyr ac yn rhannu arfer gorau sefydliadau sy’n arloesi yn eu meysydd arbenigedd. Mae ein cylchlythyr unigryw i aelodau bob yn ail wythnos yn darparu dealltwriaeth fanwl o ddatblygiadau yn y sector ynni cymunedol a mewnwelediadau i’r amgylchedd polisi presennol ac yn y dyfodol.

Eiriolaeth a Pholisi Rydym yn creu llais unedig ar gyfer y sector ynni cymunedol i Lywodraeth genedlaethol a lleol yn ogystal â’r gwrthbleidiau. Mae llunwyr polisi yn defnyddio ein cyhoeddiadau i ddeall y sector ac mae ein gwaith eirioli yn sicrhau eu bod yn gwybod beth mae ein haelodau eisiau ei weld.

Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus Mae ein cyfathrebiadau yn dangos hyfywedd ynni cymunedol. Rydym wrthi’n cynyddu dealltwriaeth a phroffil ynni cymunedol. Rydym yn gwella’r disgwrs trwy ystod eang o sianeli ac yn cynhyrchu’r data sy’n dangos cyflwr y sector. Mae ein digwyddiadau rheolaidd ledled y wlad yn hwyluso rhannu gwybodaeth, o hyn rydym yn gweld syniadau mawr yn ffynnu.

Adeiladu Gallu Rydym yn cefnogi datblygiad y sector ynni cymunedol trwy ddatblygu canllawiau arfer da, marciau ansawdd a hyfforddiant. Mae gennym gysylltiadau cryf â rhwydweithiau cymunedol lleol a hybiau rhanbarthol ledled y wlad, felly rydym yn deall strwythurau cymorth ynni cymunedol presennol a gallwn helpu rhwydweithiau lleol newydd i ddatblygu lle nad oes rhai ar hyn o bryd. Gallwn helpu sefydliadau i ddod o hyd i gyllid addas, datblygwyr, sefydliadau gweithrediadau a chynnal a chadw a mentrau ynni cymunedol i gyflawni prosiectau cydberchnogaeth gyda. Mae ein gwaith gyda’r cymdeithasau masnach, rhwydweithiau a chyrff cynrychioliadol canlynol yn sicrhau bod ein llais yn rhan o’r trafodaethau ehangach sy’n digwydd am ddyfodol y sector ynni.

Community energy england

Tanysgrifiwch am ein Cylchlythyr

I fod y cyntaf i glywed ein newyddion & cynigion diweddaraf, llenwch y ffurflen isod: