Ynni Cymunedol Cymru

Cymdeithas Hydro Prydain

Cymdeithas Ynni Dwr Prydain (BHA) yw’r corff masnach proffesiynol sy’n cynrychioli buddiannau diwydiant ynni dŵr y DU a’i randdeiliaid cysylltiedig yn y gymuned ehangach ar lefelau rhanbarthol, cenedlaethol a byd-eang. Nid yw’r BHA yn cael ei ariannu gan y llywodraeth.

Ein Aelodaeth yw ein cryfder …

Mae aelodaeth yn agored i unrhyw sefydliad neu unigolyn sy’n ymwneud â ynni dŵr neu sydd â diddordeb mewn ynni dŵr. Mae’r aelodau’n cynnwys peirianwyr dylunio ac ymgynghori ym mhob disgyblaeth, datblygwyr / perchnogion, contractwyr, gweithredwyr, generaduron ar raddfa fawr, gweithgynhyrchwyr a chyflenwyr offer a chydrannau, rheolwyr prosiect, arianwyr a buddsoddwyr, yswirwyr, arbenigwyr amgylcheddol ac ati. Amrywiaeth ein diwydiant a’r mae arbenigedd ynddo yn dangos y gallwn ddarparu datrysiadau cadwyn gyflenwi rhagorol ar raddfa fyd-eang. Mae’r BHA yn hyrwyddo ynni dŵr, arloeswr ynni adnewyddadwy, gartref a thramor, gan gynyddu ymwybyddiaeth o’i ansawdd a’i gwmpas. Mae’r BHA wedi tyfu ers ei sefydlu fel cymdeithas fasnach yng nghanol y 1990au, ac rydym wedi parhau i symud o nerth i nerth, gan godi ein proffil a chael ein cydnabod fel prif gynrychiolydd diwydiant ynni dŵr y DU.

Mae gan y BHA safle canolog i’n diwydiant…

Rydym wedi chwarae rhan allweddol wrth gynrychioli ein sector ac wrth ennill cefnogaeth polisi a rheoliadol, gan weithio’n agos gyda’r Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol [BEIS] Asiantaeth y Swyddfa Brisio, llywodraethau datganoledig, rheoleiddwyr datganoledig ac adrannau eraill y llywodraeth. Rydym yn aelodau o amrywiaeth eang o weithgorau llywodraeth, grwpiau cyswllt rheoliadol a grwpiau Tasg a Gorffen yn yr Alban a Chymru. Rydym yn gweithio’n agos gyda sawl grŵp a sefydliad arall gan gydweithredu mewn amrywiaeth o brosiectau a gweithgareddau ac rydym yn mwynhau cysylltiadau agos â sefydliadau proffesiynol ac academaidd eraill. Mae ein cynadleddau, fforymau, digwyddiadau rhwydweithio a gweithgareddau eraill yn dwyn ynghyd y diwydiant cyfan i rannu profiadau a meithrin perthnasoedd, cryfhau’r diwydiant a hyrwyddo twf. Rydym yn annog ein haelodau i fod yn weithgar yn y gymdeithas fel y gallwn gynnal cyfeiriad strategol â ffocws i gefnogi a chynrychioli’r sector mor effeithiol â phosibl. Mae gan y BHA safle canolog a bydd yn parhau i ymateb i heriau gwleidyddol a sicrhau cefnogaeth i fentrau allweddol, gan ddarparu gwasanaeth hanfodol i’n haelodau.

Cysylltwch

01258 840934

info@british-hydro.org

cyfrifon@british-hydro.org

BHA logo Large hydro Small Run of River Hydro 1 British Hydropower Association Magazine ad

Tanysgrifiwch am ein Cylchlythyr

I fod y cyntaf i glywed ein newyddion & cynigion diweddaraf, llenwch y ffurflen isod: